Jak walczyć z zagrożeniami w łańcuchu dostaw?

3.5/5 - (2 votes)
jak zabezpieczyć swój supply chain?
R_B_by_Claudia Hautumm_pixelio.de

Nieskomplikowane łańcuchy dostaw charakteryzuje prostota struktury: każdy etap przewozu opiera się na jednostkowej relacji między dostawcą a odbiorcą. Przy bardziej złożonych łańcuchach, zwanych z angielska sieciowymi (supply chain networks) relacje rozkładają się na wielu dostawców i odbiorców. Zagrożeń związanych sieciowymi łańcuchami dostaw nie sposób lekceważyć.

Spośród wszystkich typów ryzyka w łańcuchu dostaw istnieje 9 szczególnych, które spędzają sen z powiek wszystkim uczestnikom procedury transportowej. Każdemu rodzajowi sprzyja kilka czynników, które mogą przyczynić się do wystąpienia niechcianych incydentów. Oto rodzaje niebezpieczeństw skutkujące stratami i sprzyjające im czynniki:

  1. Zakłócenia: katastrofy naturalne, spory między pracownikami a pracodawcą, bankructwo dostawcy, wojna terroryzm, zależność od jednego źródła dostaw.
  2. Opóźnienia: bliskie maksymalnemu wykorzystanie mocy produkcyjnych dostawców, nieelastyczność źródeł dostaw, niska jakość procesów w firmie dostawcy, złożone procesy zarządzania transportem (przekraczanie granic, różne środki transportu).
  3. Awarie systemów IT: awaria w infrastrukturze informatycznej, integracja systemów lub intensywna współpraca między systemami, handel elektroniczny (e-commerce).
  4. Błędne prognozy: nieadekwatne prognozy, nieuwzględniające długich czasów dostawy, sezonowości, dużej różnorodności asortymentu, krótkich cykli życia produktu, niewielkiej bazy klientów.
  5. Utrata własności intelektualnej: pionowa integracja łańcuch, outsourcing na skalę globalną i funkcjonowanie na globalnych rynkach.
  6. Rosnące koszty komponentów: zmiana kursów walutowych, udział kluczowego komponentu lub surowca pozyskiwanego z pojedynczego źródła, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, proporcja między kontraktami długo- i krótkoterminowymi.
  7. Niepewność otrzymania należności: liczba klientów, potencjał finansowy klientów.
  8. Nieodpowiednie wielkości zapasów: tempo starzenia się produktów, koszty utrzymywania zapasów, wartość produktu, niepewność podaży i popytu.
  9. Nieadekwatne moce produkcyjne: koszt związany z niewykorzystaniem mocy produkcyjnych, elastyczność mocy produkcyjnych.

Wszystkim zagrożeniem można skutecznie zapobiegać tworząc plany i prognozy. Krótko- i długoterminowe, dotyczące zapotrzebowania na środki transportu. Z dużą dokładnością już na początku każdego roku. Zapobieganiu niebezpieczeństwom mogą jednak najefektywniej dziś służyć nowoczesne technologie, takie jak urządzenia GPS, wykorzystywane do monitorowania oraz pozycjonowania pojazdów, za sprawą których odbywa się transport.

Najistotniejsze jest jednak stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem. Obecnie takie systemy konstruowane są z wykorzystaniem narzędzi IT, które także są niepozbawione ryzyka związanego z użytkowaniem, które rodzi możliwości awarii, błędów systemowych, zawirusowań bądź ataków hakerów.

Dlatego niezmiernie istotne są skuteczne metody zabezpieczania oprogramowania wykorzystywanego w branży TSL. Takimi metodami, wciąż dopracowywanymi przez dostawców rozwiązań informatycznych dla rynku transportowego, są: redundancja łączy, a także sprzętu, posiadanie zapasowych ośrodków przetwarzania danych oraz narzędzia i procedury gwarantujące bezpieczeństwo danych w samych systemach.