List przewozowy w branży transportowej (CMR)

Rate this post

CRM dokument przewozowyList przewozowy określa warunki wykonania usługi transportowej to­waru. W praktyce sporządzany jest wspólnie przez zlecającego przesyłkę oraz prze­woźnika, który stwierdza w nim przyjęcie przesyłki do transportu. List pełni 4 bardzo istotne funkcje:

– dowodową (jest on dowodem zawarcia umowy przewozu),

– legitymacyjną (posiadanie pierwszego egzem­plarza listu legitymuje nadawcę lub odbiorcę do dochodzenia roszczeń i rozporządzania prze­syłką),

– in­strukcyjną (list daje wskazówki dla przewoźnika w przypadku, gdy zaistnieją przeszkody w przewozie lub wydaniu jej odbiorcy),

– i informacyjną (daje wskazówki dla odbiorcy o treści umowy przewozu i umożliwia mu tym samym kontrolę prawidłowości wyko­nania umowy przez przewoźnika).

Warto jest wystawiać list przewozowy, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, nadawca nie może zadeklarować wyższej przesyłki niż wynikałoby to z treści art. 23 ust. 3 CMR, a także specjalnego interesu w dostawie (art. 24 i 26 CMR). Poza tym, jeśli list nie zostanie wystawiony, nadawca i odbiorca przesyłki tracą prawo do rozporzą­dzania przesyłką (art. 12 Konwen­cji CMR), przewoźnik nie ma możliwości wniesienia za­strzeżeń co do stanu przesyłki i opakowania. Brak listu przewozowego uniemożliwia także zastosowanie konstrukcji przewozu sukcesyw­nego.

List przewozowy nie jest papierem wartościowym i nie jest przeznaczony do obrotu, aczkolwiek stanowi cenny dowód zawarcia umowy przewozu, jej treści, a także jej wykonania. Zawiera wskazówki dla przewoźnika: w jaki spo­sób ma wykonać przewóz, a odbiorcy daje informacje o treści umowy przewo­zu i kontrolę prawidłowości wykonania przewozu. List przewozowy sprawia, iż mamy możliwość porównania zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym przewozu, a także jeśli zdarzy się taka sytuacja – pozwoli wnieść reklama­cję. Warto przypominać pracownikom, że list przewozowy musi towarzyszyć przesyłce w czasie przewozu, dlatego należy zadbać o to, by się nie zniszczył lub nie zagubił.