UWAGA: Nowe zasady przewozów nienormatywnych – od 18.10.2012

Rate this post

18.08.2011r. Sejm zmienił dwie ustawy: Prawo o ruchu drogowym, a tak­że Ustawę o drogach publicznych. Zmiany musiały w końcu dotknąć przepisy dotyczące wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi. Przewoźnicy od dłuższego już czasu skarżyli się na przestarzały i archaiczny system wykonywania przewozów ponadgabar­ytowych. Nowe zasady wejdą w życie 18 października 2012 roku.

W rozumieniu ustawy od 18.10.2012 pojazdem nienormatywnym będzie pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, prze­widzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy.

 

Ruch pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia, przestrzegania warunków przejazdu określonych w takim zezwoleniu, pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywne­go przez pilota, gdy pojazd przekracza wskazane w ustawie wielkości, zachowania szczególnej ostrożności przez kieru­jącego.

Zezwolenia na przewóz pojazdami nienormatywnymi wydawane będą w drodze decyzji administracyjnej, w siedmiu kategoriach, przez właściwy organ. Natomiast za brak zezwoleń możemy spodziewać się następujących kar:

1500 zł- za brak zezwolenia kategorii I i II,

5000 zł- za brak zezwolenia kategorii III- VI

Za brak zezwolenia kategorii VII

– 500 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

– 2000 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczy­wista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekra­czają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

– 15000 zł- w pozostałych przypadkach

5000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawia­domienia zarządcy dróg

3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi

6000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez za­rządcę drogi sprzeciwie.

2000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub poda­nych w tym dokumencie.