Utrata dobrej reputacji = utrata licencji

Rate this post

reputacja-tirUtrata wymogu dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Dzieje się to w momencie, gdy:

1)      przewoźnik zostaje skazany prawomocnym wyrokiem są za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu lub

2)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją.

Przykładowo: przewoźnik zostaje skazany prawomocnym wyrokiem sądu za podrobienie dokumentów. Licencja zostanie mu odebrana, niezależnie od szkodliwości społecznej czynu, a tym bardziej od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. W styczniu 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok  w tego typu sprawie (sygn. Akt II SA/Bd 1051/12). Kłopoty finansowe przedsiębiorcy nie mogą być brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o cofnięciu licencji. Ważny jest fakt utraty  dobrej reputacji,  przez który to licencja musi zostać odebrana przewoźnikowi.