10 błędów w czasie pracy kierowcy

Rate this post

Chociaż Rozporządzenie 561/2006/WE szczegółowo określa przepisy dotyczące nie tylko czasu pracy kierowców, ale także odpoczynków i przerw, to jednak nadal do najczęstszych naruszeń dochodzi właśnie w tym obszarze działalności przewoźników.

kierowca

Oto 10 najczęstszych błędów związanych z niewłaściwym zastosowaniem przepisów przywołanego wyżej Rozporządzenia.

  1. Tydzień to okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę, a nie czas pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi kierowcy. Pamiętaj, że kierowca może skorzystać z 10godzinnego czasu prowadzenia pojazdu nie częściej niż dwa razy w TYGODNIU.

 

  1. Łączny czas prowadzenia pojazdu nie może być dłuższy niż 90 godzin, a okresy dwutygodniowe rozliczane są w sposób postępujący, to jest w taki, który bierze pod uwagę czas jazdy z tygodni: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, itd.

 

  1. Chociaż zapisy Rozporządzania mówią o tym, że kierowca w okresie dwutygodniowym musi wykorzystać co najmniej jeden odpoczynek tygodniowy i jeden skrócony, to jednak nie oznacza to, że kierowca nie może skorzystać z po sobie następujących skróconych odpoczynków. Może, ale w ogólnym dwutygodniowym okresie ma obowiązek odbyć także regularny tygodniowy odpoczynek.

 

  1. Jeśli kierowca podczas wykonywania przewozu będzie uczestniczył w przeprawie promowej, to może przerwać 11 godzinny odpoczynek regularny dwukrotnie – w sytuacji, kiedy musi wjechać na prom i z niego zjechać. Jednak łącznie przerwa nie może trwać dłużej niż godzinę. Przepisy natomiast nie określają sytuacji, kiedy pojazdem porusza się załoga, dlatego też bezpiecznie jest wykorzystać 11godzinny odpoczynek w zmianie roboczej, która trwa 30 godzin i w tym czasie zjechać lub wjechać na prom. Co istotne, odpoczynek można przerwać tylko wtedy, kiedy kierowca ma dostęp do miejsca sypialnego.

 

  1. W artykule 3 Rozporządzenia przedstawiono rodzaje przewozów, których nie obejmują przepisy dotyczące czasu kierowania pojazdem i odpoczynku kierowców. W tym przypadku nie dotyczy ich również obowiązek konserwacji i legalizacji tachografów, a organy kontrolne nie mają prawa do sprawdzania i ewentualnego nakładania grzywny za brak przeglądów okresowych tachografów.

 

  1. Jedynie z ostatnich dwunastu miesięcy, a nie trzech lat przewoźnik powinien okazać się wykresówkami oraz zarchiwizowanymi danymi podczas kontroli. Przechowywanie przez trzy lata danych jest jedynie zależne od sposobu rozliczania i prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, w związku z czym może być dobrowolne.

 

  1. Artykuł 13 Rozporządzenia podaje wyjątki, dla jakich poszczególne państwa członkowskie mogą określić inne niż zawarte w rozporządzeniu przepisy. Dotyczy to między innymi: specjalistycznych pojazdów do przewozów pieniędzy czy papierów wartościowych, wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek, odpadów, pojazdów służących do przewozu osób do 50 km od bazy, ciągników rolniczych i leśnych, itp. Należy jednak pamiętać, że zapisy tego artykułu zwalniają jedynie z przestrzegania przepisów rozporządzenia zawartych w artykułach 5-9.

 

  1. Z 28 dni KALENDARZOWYCH, a nie roboczych powinien okazać kierowca wykresówkę podczas kontroli.

 

  1. Kartą kierowcy do tachografu cyfrowego powinien okazać się jedynie ten prowadzący pojazd, który pomimo poruszania się podczas kontroli pojazdem z tachografem analogowym, wcześniej kierował ciężarówką korzystając z tachografu cyfrowego.

 

  1. W ciągu 28 dni KALENDARZOWYCH, a nie roboczych istnieje obowiązek sczytywania danych z karty kierowcy.

Mamy nadzieję, że wymienione powyżej sytuacje, w których dochodzi do naruszeń czasu pracy kierowcy, rzadko bywają Państwa udziałem.

Źródło: www.csk.szczecin.pl, www.etransport.pl, www.transtica.pl