Dokumentacja kierowcy

Rate this post

Dokumentacja kierowcy Wskazówki – na temat dokumentacji kierowcy

Zatrudniasz kierowcę?Musisz pozyskać dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Nie ważne, jakiego rodzaju umowę podpisujesz z przyszłym pracownikiem, czy będzie to umowa o pracę, czy umowa cywilna, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie:

– aktualności prawa jazdy,

– ważności badań lekarskich,

– ważności orzeczenia psychologicznego,

– ważności kursu na przewóz rzeczy/osób bądź kwalifikację wstępną, a także

– brak zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

 

Badania lekarskie

 

W art. 39l. ustawy o transporcie drogowym czytamy, że przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:

1) „kierowania kierowców na:

a) szkolenia okresowe,

b) badania lekarskie i psychologiczne;

2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;

3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

a) świadectw kwalifikacji zawodowej,

b) orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;

5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3”.

 

To na przewoźniku ciąży obowiązek sprawdzania ważności konkretnych dokumentów. Musi on więc monitorować terminy i w odpowiednim czasie wysyłać kierowców na odpowiednie badania, czy szkolenia.

 

Zarządzający transportem może się spodziewać kar za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego kierowcy, który:

– nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia (1000zł),

– nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (1000zł),

– nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (1000zł). Te kary są jednak minimalne w porównaniu do konsekwencji jakie może nieść za sobą spowodowanie wypadku przez kierowcę, który nie posiada aktualnych kwalifikacji i badań. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi takie uchybienia.

 

Informacja pracownicza

 

Właściciele firm powinni z najwyższą starannością zadbać również o tzw. informację pracowniczą o dodatkowych warunkach, która zawiera wpisy, które nie mogą znaleźć się w umowie. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformować pracownika na piśmie o:

1) „obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy”.

 

Oświadczenie o niekaralności

Takie oświadczenie pracodawca może zdobyć na dwa sposoby. Może albo zasięgnąć informacji w rejestrze sądowym. Jednak to będzie się wiązało z kosztami. Może również od wszystkich kierowców uzyskać oświadczenie o niekaralności.

 

Organizuj szkolenia

 

Szkolenia pomagają firmom transportowym w ograniczaniu odpowiedzialności za ewentualne naruszenia. Dlatego też organizuj szkolenia dotyczące przykładowo użytkowania tachografu, norma czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków. Każde szkolenie powinno zostać udokumentowane.