Nowe regulacje autostradowe

Rate this post

Nowe stawki mandatów za brak opłaty autostradowej.

tir

Polski Sejm podczas 73 posiedzenia, które odbyło się 28 sierpnia 2014 roku przeanalizował kilka istotnych dla kierowców spraw. Do ważniejszych należało rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy. Nowe przepisy wprowadzają pewne zmiany, z którymi warto się zapoznać.

Kto zwolniony z opłaty elektronicznej?

Zgodnie z nowelizacją wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych (a nie tylko uprzywilejowane) będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Zmiany w Ustawie uzupełniają także katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej na drogach objętych systemem Viatoll. Należeć będą do nich: pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pojazdy służb ratowniczych – Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego.

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń

Dotychczas kierujący pojazdem ponosił większość odpowiedzialności administracyjnej z tytułu naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. Po zmianie w przepisach odpowiedzialność tę ma ponosić właściciel pojazdu. Ustawa wprowadza ponadto zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia.

Wysokość kar, mandatów i czas przedawnienia naruszeń

Nowelizacja przewiduje także nowy wymiar kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma odtąd wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być mandat w wysokości 1500 zł. Wcześniej było to odpowiednio 3000 zł i 1500 zł.

Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia.

Kwestia bezpieczeństwa na polskich drogach

Posłowie zapoznali się także z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.” Zgodnie ze sprawozdaniem ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 2008 r. liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9 proc. rocznie. Podobnie liczba osób ciężko rannych – średnio o 6 proc. W dokumencie przypomniano, że wstępując do UE, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Najnowszy dokument: „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” wskazuje wspólny cel tej polityki do roku 2020: zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Ponadto w ubiegłym roku ogłoszony został Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, który poza celem europejskim, określa drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych. Dokument przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie dokumentu.

Podsumowując

Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 roku. 7 sierpnia 2014 roku Senat wprowadził do ustawy poprawki doprecyzowujące. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Szmit. O poprawkach Senatu posłowie zdecydowali większością głosów w bloku głosowań. Już niebawem ustawa ma trafić do podpisu prezydenta.

Informacja za www.sejm.gov.pl