Jak sprzedać i kupić auto w komisie?

Rate this post

komisKomis samochodowy to wyspecjalizowana instytucja zajmująca się sprzedażą i skupem aut używanych. Za jego pośrednictwem można zarówno zlecić obsługę własnej transakcji, jak i dokonać zakupu pojazdów bez poświęcania znacznej ilości czasu. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i ma wielu zwolenników, szczególnie wśród przedsiębiorców. Jak zatem pozbyć się używanego auta lub znaleźć odpowiedni pojazd, który tanim kosztem powiększy naszą flotę w oparciu o wzajemne zaufanie?

 

Komisant i komitent

W celu zbycia auta w komisie, należy podpisać umowę z komisantem (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo komisowe), który zajmuje się odpłatnie pośrednictwem handlowym. Zleceniodawca (osoba fizyczna lub prawna) staje się w świetle tej umowy komitentem. Komisant działa w interesie i na korzyść komitenta. Osoba, która jest nabywcą pojazdu nie jest stroną stosunku komisu i zawiera wyłącznie zwykłą umowę sprzedaży z komisem.

Komis przyjmuje samochód od właściciela i umieszcza go na specjalnie przygotowanym placu. Komisant musi podjąć odpowiednie czynności, a więc przygotować ofertę, zareklamować ją np. w prasie i Internecie, wyszukać kontrahenta i skutecznie przeprowadzić z nim transakcję (zawrzeć umowę sprzedaży). Klienci mogą wybierać spośród różnych pojazdów ustawionych na komisowym parkingu. W tym czasie właściciel nie ma możliwości korzystania z pojazdu, gdyż komisant w pełni nim dysponuje. Po sprzedaniu auta komisant ma obowiązek przekazania komitentowi uzyskane środki, pobierając za to określoną w umowie prowizję (wynagrodzenie).

 

Rodzaje umów i ich wypowiedzenie

Umowy komisowe mogą mieć charakter jednorazowy lub stały. W pierwszym przypadku strony podpisują umowę na dokonanie jednej transakcji. W umowie warto określić czas, w którym komis zobowiązuje się sprzedać nasz samochód. W przypadku umów stałych komis zobowiązuje się na rzecz komitenta do stałej sprzedaży lub kupna określonych pojazdów (umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony). Komisant w każdym z tych przypadków musi starać się aby jak najlepiej sprzedać auto komitenta lub kupić dla niego samochód po możliwie jak najniższej cenie. Jest to tzw. stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu i lojalności, jednak w umowie należy zawsze szczegółowo określić zobowiązania i sposób ich realizacji przez komisanta

Zmiany w umowie lub rozwiązanie umowy z komisem lub komitentem wynikają ze zgodnych oświadczeń stron zawartych w tej umowie. Jeśli jednak komitent postanowi wypowiedzieć umowę przed czasem musi zwrócić komisantowi wszelkie wydatki poniesione przez niego w celu realizacji zlecenia oraz zapłacić część prowizji proporcjonalną do dokonanych przez komisanta czynności.

 

Sposób zapłaty

Za wystawiony do komisu pojazd należy określić kwestię zapłaty. Może mieć ona formę zapłaty natychmiastowej, sprzedaży na raty, odroczonego terminu płatności lub udzielenia nabywcy kredytu. Każde rozwiązanie komisant powinien uzgodnić wcześniej z komitentem. Jeśli tego nie zrobi przejmuje na siebie ryzyko związane z realizacją umowy przez nabywcę i jest zobowiązany do wypłacenia komitentowi całej kwoty zaraz po sprzedaży pojazdu (w terminie ustalonym w umowie).

Jeśli komisantowi uda się sprzedać samochód po cenie wyższej niż określona w kontrakcie, nie przysługuje mu żadna nadwyżka (musi przekazać wszystko komitentowi). Jeśli zaś sprzeda za cenę niższą niż ta ustalona w umowie, musi oddać komitentowi różnicę.

Uwaga!!! Komisant nie poniesie odpowiedzialności i obowiązku wyrównania różnicy jeśli nie było obiektywnej możliwości sprzedaży samochodu po ustalonej cenie (np. cena odbiega od cen rynkowych, ujawniono w trakcie trwania umowy istotne fabryczne wady).

 

Prowizja dla komisanta

Za świadczone usługi komisant otrzymuje najczęściej wynagrodzenie w formie prowizji. Motywuje go to wówczas do zbycia auta za jak najkorzystniejszą dla nas cenę, gdyż od uzyskanej kwoty przysługuje mu wysokość wynagrodzenia. Można także określić wynagrodzenie komisanta wskazując konkretną kwotę, jednak z reguły jest to mniej korzystne dla komitenta, gdyż komisant może nie przykładać większej staranności w zbycie samochodu na lepszych warunkach.

 

Auto z wadami

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że auto ma wady (fizyczne lub prawne), które sprzedający zataił, nabywca może obciążyć za taki stan rzeczy wyłącznie komisanta. Od niego ma prawo żądać usunięcia wad i usterek (odpowiedzialność na zasadzie rękojmi). Komisant będzie następnie mógł wystąpić z roszczeniem do komitenta o naprawienie szkody lub zwrot nienależnego świadczenia (w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu się). Jeśli natomiast do wad dojdzie już po przekazaniu auta w ręce komisanta, to on będzie odpowiedzialny w całości za usunięcie występujących usterek, bez możliwości domagania się zwrotu kosztów od komitenta.

 

Kradzież samochodu

Komis ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć powierzony mu pojazd. Jeśli jednak w umowie nie zawarto klauzuli pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym lub dodatkowego ubezpieczenia pojazdu, komisant nie ma takiego obowiązku. W razie kradzieży komitentowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wyłącznie w sytuacji, gdy komisant pozostawi pojazd otwarty z kluczykami i dowodem rejestracyjnym w środku lub przekaże samochód osobie trzeciej bez zachowania starannego działania tj. bez pozyskania danych osobowych tej osoby. Komitent może także złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela, jeśli podpisał z nim umowę AC. W praktyce jednak kradzieże aut z komisu zdarzają się niezmiernie rzadko więc można uznać je za miejsca bezpieczne do pozostawienia swojego pojazdu.

 

Podsumowując

Dla wielu przedsiębiorców umowa komisu to szybki i skuteczny sposób na zbycie starego samochodu lub kupno nowego (używanego) auta w dobrym stanie i dobrej cenie. Dzięki zleceniu obsługi transakcji innemu podmiotowi (komisowi) można zaoszczędzić naprawdę sporo czasu przy minimalnym zaangażowaniu zbywcy.