Uszkodzenie służbowego samochodu

Rate this post

uszkodzenie samochoduZdarza się, że pracownik uszkodzi powierzony mu samochód służbowy. Pracodawca ma w takiej sytuacji prawo pociągnąć go do odpowiedzialności, jeśli:

  •  poniósł szkodę,
  •  pracownik nienależycie wykonywał swoje obowiązki lub nie wykonał ich w ogóle oraz działał w sposób zawiniony (wina umyślna lub nieumyślna), a także
  • kiedy szkoda jest naturalnym następstwem działania lub zaniechania zatrudnionego.

Limit odszkodowania

Pracownik zapłaci pracodawcy odszkodowanie w wysokości uwzględniającej koszty naprawy. Szkoda to zmniejszenie wartości zniszczonego pojazdu w stosunku do wartości sprzed uszkodzenia. Jednak odszkodowanie nie może przekroczyć trzech pensji pracownika. Pracodawca może obliczyć należne mu odszkodowanie stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (jeśli po zdarzeniu zostanie kierowcy zmieniona pensja, czy prowizja – to kwoty te nie mogą służyć do przeprowadzenia wyliczeń). Pracodawca może potrącać odszkodowanie z wypłaty podwładnego, jeśli ten wyraził na to pisemną zgodę. W przeciwnym razem kierowca powinien wpłacić należność (w kwocie brutto) do kasy pracodawcy lub na jego konto.

Zwrot pełnej kwoty

Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik będzie musiał oddać pełną kwotę szkody. Będzie to miało miejsce, jeśli kierowca umyślnie wyrządził szkodę, a także gdy powierzono mu mienie w postaci samochodu z obowiązkiem zwrotu. Jednak procedura powierzenia pojazdu musi być wtedy prawidłowo przeprowadzona (kierowca musi wyrazić, najlepiej pisemną, zgodę na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu oraz pracodawca musi wydać pojazd w sposób umożliwiający kierowcy wejście w jego posiadanie i sprawowanie nad nim pieczy z należytą starannością).