Uważaj z kim podpisujesz umowę transportową!

Rate this post

Niespodziewane bardzo dobre zlecenie przyjęte przez przewoźnika.

pelnomonick w umowie

Podpisana umowa przewozu. Wykonana usługa za dobre pieniądze. I… brak płatności za fakturę. Powód – umowę podpisała osoba nieumocowana do tej czynności.

Wydaje się, że do takich sytuacji dochodzić nie powinno, bo przecież każdy o swój biznes dba. Ale czy na pewno? Może lepiej w ramach przypomnienia spojrzeć, z kim można podpisać umowę i jak sprawdzić kto jest kim.

  1. Reprezentant Spółki

Każdy przewoźnik powinien wiedzieć, że w odpisie rejestru KRS (Krajowy Rejestr Spółek dostępny także online) wskazana jest zawsze osoba do reprezentowania Spółki. Dla ułatwienia najczęstsze przykłady reprezentowania spółek:

  • w spółce jawnej każdy wspólnik jest uprawniony do indywidualnego reprezentowania spółki, przy czym umowa spółki jawnej może wprowadzać wyjątek, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki lub ograniczyć wspólnika w prawie reprezentacji
  • w spółce komandytowej prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszom
  • w spółce cywilnej, w przypadku braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników, każdy wspólnik spółki jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.
  • w spółce z o.o. i akcyjnej reprezentuje ją zarząd, może on być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tej kwestii, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

  1. Pełnomocnik

Występuje w przypadku, kiedy umowę podpisujemy z pracownikiem firmy zajmującym się organizowaniem transportu. W takim przypadku pracownik powinien okazać się pełnomocnictwem upoważniającym go do zawierania umów. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie może zostać zawarta informacja na podstawie jakiego dokumentu strona reprezentująca zleceniodawcę przystępuje do podpisania umowy.

 

  1. Pełnomocnictwo domniemane

Co w przypadku, kiedy przewoźnik dochodzi swoich roszczeń z tytułu zaległej płatności za fakturę, a osoba, która podpisywała z nami umowę nie jest członkiem zarządu i nie okazała się pełnomocnictwem? Jest wyjście z tej sytuacji. Otóż zgodnie z art. 94kc istnieje twór zwany pełnomocnictwem domniemanym. Takie pełnomocnictwo dotyczy osoby, która znajduje się w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonego do obsługi i tam działa, ma dostęp do pieczątki, faksu, telefonu firmy wykonuje czynności związane z zawieraniem umów.

 

Warto odświeżać takie informacje, by w codziennych zdawałoby się oczywistych czynnościach nie działać „na pamięć” i nie wpadać w rutynę, bo to może doprowadzić do popełnienia błędu.