Co należy do obowiązków nadawcy i odbiorcy?

Rate this post

Obowiązki nadawcy i odbiorcy?

O obowiązkach przewoźnika podczas przewozu ładunku wiemy niemal wszystko. To po jego stronie znajduje się ich najwięcej. Warto jednak zapoznać się z obowiązkami zarówno nadawcy i odbiorcy, by wiedzieć, czy zakres spoczywających na przewoźniku obowiązków nie jest zbytnio rozszerzony i czy nie został on obciążony dodatkowymi czynnościami, które według prawa nie powinny być od niego wymagane.

Analizując zakres obowiązków odbiorcy i nadawcy oprzemy się na zapisach prawa przewozowego, gdzie podział czynności niezbędnych do zorganizowania przewozu, samego przewozu i odbioru przesyłki został dość jasno określony.

obowiazki nadawcy-odbiorcy

Prawa i obowiązki nadawcy

Jak wiadomo nadawca, który najczęściej jest spedytorem ma za zadanie zorganizowania przewozu ładunku. Jego obowiązkiem jest zatem przygotowanie dokumentów niezbędnych przy transporcie, znalezienie przewoźnika, co jest o tyle istotne, że spedytor ponosi odpowiedzialność właśnie w kontekście wybory firmy transportowej. Wystąpić można do spedycji z roszczeniem w momencie, gdy okaże się, że spedytor nie dołożył najwyższej staranności przy weryfikowaniu przewoźnika. Na tym obowiązki nadawcy się kończą. Ma on jednak jeszcze prawa. I tak w oparciu o prawo przewozowe nadawca może odstąpić od umowy przewozu, albo wprowadzić do niej zmiany nakładając na przewoźnika obowiązek zwrócenia przesyłki w miejscu nadania. Może zażądać wydania przesyłki w miejscu innym niż to wskazane w liście przewozowym lub innej osobie iż wskazany w liście odbiorca.

Uprawnienia odbiorcy

Do obowiązków odbiorcy należy natomiast przyjęcie przesyłki i listu przewozowego, co jest równoznaczne z zapłatą należności, którymi ładunek jest obciążony. Odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli stwierdzi jej uszkodzenie lub ubytek. Warto wówczas spisać protokół takie wady dostarczonego towaru zawierający. Ponadto odbiorca jest upoważniony do rozporządzania przesyłką dowolnie, jeśli w liście przewozowym nie zostały zawarte ograniczenia czy zastrzeżenia.

Ponadto zarówno nadawca jak i odbiorca mogą rozporządzać przesyłką w momencie przedstawienia swojego egzemplarza listu przewozowego, składając stosowne pisemne oświadczenie. Warto także pamiętać, że prawa nadawcy do rozporządzania ładunkiem wygasają w momencie, gdy odbiorca wprowadził zmiany do umowy przewozu, przyjął list przewozowy i odebrał przesyłkę.

Warto zwracać uwagę na uprawnienia i obowiązki nadawcy i odbiorcy, by uniknąć nieporozumień w przypadku wystąpienia roszczeń. Obowiązki jasno określają, kto za jakie nieprawidłowości podczas transportu powinien odpowiadać.