Jak wyeliminować naruszenia czasu pracy kierowcy?

Rate this post

naruszenia czasu pracy kierowcy

Nim wypuścisz kierowcę w trasę upewnij się, że posiada on odpowiednią wiedzą dotyczącą czasu jego pracy i zasad przestrzegania. Najczęstsze problemy pracodawców wynikają właśnie z niewiedzy kierowców zatrudnianych przez przedsiębiorstwa transportowe.

Aby unikać mało przyjemnych sytuacji podczas kontroli ITD czy PIP, warto zadbać o odpowiednią organizację pracy za pomocą stworzonych dokumentów, którymi mogą być:

  • plan trasy,
  • plany załadunków i rozładunków,
  • plany miejsc odpoczynku i przerw.

Osoba odpowiedzialna do przygotowania w ten sposób trasy przejazdu musi uwzględnić natężenie ruchu podczas transportu, warunki pogodowe, ruch na przejściach granicznych czy przeprawach promowych. Warto także poświęcić czas na co miesięczne sprawdzanie zapisów z tachografów. Kart kierowców i wykresówek ich zgodności z zapisami Rozporządzenia 561/2006. Wyłapanie naruszeń czasu pracy pozwala na zwrócenie uwagi pracownikowi i wyeliminowanie powtarzanych błędów.

Duży problem stanowią często załadunek lub rozładunek, który przerywa nierzadko czas odpoczynku kierowcy, a on sam jest zmuszany do postawienia pojazdu pod rampę. W takich sytuacjach kierowca często wyciąga wykresówki z tachografu lub kart kierowcy. Niestety ta praktyka zostaje bardzo łatwo wykryta podczas kontroli, chociażby z tego powodu, że nie zostaje zachowana wysokość zapisu w wykresie drogi. Kiedy dochodzi do sytuacji, że pojazd prowadzony jest przez (na przykład) obsługę terminali, ważne by kierowca wyjął wykresówkę lub kartę kierowcy i odnotował odpowiedni na nich zapisy uzyskując dodatkowo pieczątkę takiego terminalu.

Jeśli planując czas pracy kierowcy zakładamy, że bierze on udział w załadunku i rozładunku lub w innych czynnościach związanych z przewozem, należy uwzględnić te aspekty w planowaniu czasu jego pracy. Jeśli kierowca został właściwie przeszkolony nawet, gdy naruszy czas pracy będzie potrafił właściwie na błąd zareagować , chociażby powołując się na artykuł 12 rozporządzenia 561/2006.

Podstawową zasadą planowania czasu pracy jest jego planowanie zgodnie z wymiarem czasu pracy. Zatem harmonogram musi przewidywać także święta, dni robocze, odpoczynki dobowe, tygodniowe, itp. Taki harmonogram warto ustalić chociaż na kolejne 5 dni pracy lub na czas, który jest niezbędny na wykonanie danego przewozu. I chociaż kierowca nie musi posiadać grafiku pracy, to jednak wydłużenie jego dobowego wymiaru czasu pracy jest możliwe jedynie na etapie planowania, nie może być wynikiem nieprzewidzianych okoliczności. Posiadanie grafików, pomijając kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, pozwala przede wszystkim na łatwiejsze wyliczenie czasu pracy kierowców.

Warto także pomyśleć o indywidualnym rozkładzie czasu pracy dla kierowcy unikając w ten sposób naruszeń, chociażby rozpoczynanie przez kierowcę dwukrotnie pracy w tej samej dobie. Przy indywidualnym rozkładzie czasu pracy, kierowca może zaczynać i kończyć pracę o różnych godzinach i wówczas nawet zaczynając prace po raz drugi w tej samej dobie, nie generuje nadgodzin. Taki rozkład wprowadza się w uzgodnieniu z organizacją związkową lub w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

Jak widać odpowiednie rozporządzanie czasem pracy kierowców wymaga ogromnej wiedzy i odpowiedniego podejścia, a także i wkładu pracy. Warto jednak pochylić się mocniej nad tym tematem unikając w ten sposób mandatów za naruszenia, droższych godzin nadliczbowych w pracy kierowcy.