Kapitał na prowadzenie działalności transportowej

Rate this post

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość pozyskania kapitału na dalsze prowadzenie działalności.

Jakie rozwiązania są dostępne na rynku?

W społeczeństwie od lat pojęcie bankructwa ma negatywny wydźwięk. Powodem najczęściej jest utrwalone przekonania, że niewypłacalność to skutek świadomego złego działania.

klucz

W ostatnim czasie na polskim rynku transportowym coraz częściej można zaobserwować różnego rodzaju negatywne zjawiska, które wpływają na liczbę bankructw i upadłości przedsiębiorstw transportowych. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, niekoniecznie zawinionych np. niestabilna polityka gospodarcza i sytuacja na rynku międzynarodowym, dotkliwe konsekwencje kontroli w europie zachodniej oraz niewypłacalność i nieuczciwość kontrahentów. Poza tym, koszty transportu stale rosną: paliwo, opłaty drogowe, koszty osobowe i prawno-administarcyjne.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora TSL istnieją możliwości pozyskania funduszy na dalsze prowadzenie działalności.

 

Jakie rozwiązania są dostępne na rynku?

 

 1. „Polityka Nowej Szansy” to dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, którego założeniem jest przeciwdziałanie upadłości, zapobieganie kryzysom w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ułatwienie ponownego rozpoczęcia działalności. Jest to pierwszy dokument, który w sposób kompleksowy odnosi się do zagadnień związanych z ewentualną likwidacją przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w sytuacji kryzysowej.

Cztery główne działania kierunkowe, które będą realizowane do 2020 roku:

 1. przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw
 2. przeciwdziałanie ryzyku przedwczesnej likwidacji (pozasądowe i sądowe struktury naprawy i restrukturyzacji)
 3. zręczne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw
 4. wsparcie dla ponownego założenia działalności gospodarczej

Uwarunkowania dla przedsiębiorców w celu otrzymania pomoc finansowej:

 1. rozmiar przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie oraz duże korporacje)
 2. specyfika planowanej inwestycji (modernizacja, zakup wyposażenia, rozwój logistyczny itp.)
 3. lokalizacja i zasięg projektu inwestycyjnego (lokalny, regionalny czy ogólnopolski)
 4. oczekiwania związane z przyznaniem ewentualnego dofinansowania (pożyczka, dotacje)

Pełna wersja dokumentu „Polityka Nowej Szansy” jest zamieszczona na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/files/Polityka_Nowej_Szansy_pol.pdf

Ciekawi zgłębienia tematu mogą to uczynić na stronie http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Polityka+nowej+szansy

 

 1. „de minimis” to program w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancję na zabezpieczenie spłaty kredytu przyznanego na finansowanie bieżącej działalności. Gwarancja de minimis stanowi dozwoloną prawem polskim i regulacjami Unii Europejskiej pomoc państwa dla przedsiębiorców. Jest to swoista reakcja rządu na spowolnienie gospodarcze, a ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami przejmuje Skarb Państwa. Maksymalna pomoc dla pojedynczego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego wynosi 100 000 euro w roku podatkowym, w którym wystąpił on o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

Jakie korzyści zapewnia klientom uzyskanie gwarancji „de minimis”?

 1. przedsiębiorca niezależnie od etapu rozwoju firmy, może uzyskać możliwość do finansowania kredytem obrotowym
 2. przedsiębiorca działający od lat oraz posiadający majątek, nie muszą go zastawiać na rzecz banku jako zabezpieczenie. Dzięki „de minimis” uzyskują elastyczność i swobodnie mogą dysponować własnym majątkiem
 3. gwarancja jest oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących. Wykaz banków dostępny jest na stronie deminimis.gov.pl

 

 • fundusze europejskie to forma dofinansowania z Programów Regionalnych na rozwój działalności w charakterze poszerzenia o nowe usługi itp.

Pełne informacje związane z zasadami przyznania funduszy są dostępne w punktach informacyjnych dla Programów Regionalnych działających w poszczególnych województwach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie portalu dotyczącego funduszy europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodatkowe wiadomości związane z funduszami na firmę są dostępne na portalu http://funduszenafirme.pl/

 

Spowolnienie gospodarcze i związane z tym problemy, dotykają wielu polskich przedsiębiorców. Dlatego resort gospodarczy opracował program „Polityka Nowej Szansy”, który umożliwia pomoc w czasie niestabilnej sytuacji finansowo- ekonomicznej.

Dotychczas bywało tak, że interwencja państwa skupiała się na tworzeniu sprzyjających warunków dla nowo powstających miejsc pracy.

Ważnymi kwestiami, jakimi powinni się kierować przedsiębiorcy przy wyborze wsparcia to opracowanie własnej strategii firmy, dostosowanie do zachodzących zmian w bliższym i dalszym czasie oraz doraźna pomoc pozwalająca na zachowanie ciągłości firmy w razie zdarzeń nieprzewidzianych, ale przejściowych.