Przepisy dotyczące przewozów drogowych

Rate this post

Kontrola transportu drogowego. Kary za łamanie przepisów

 Podstawowym aktem prawnym normującym kwestię transportu drogowego w Polsce jest Ustawa o transporcie drogowym ( Dz. U. 2013r. poz. 1414). Niestety jest ona często nowelizowana, stąd niekiedy trudno nadążyć za wszystkimi zmianami jakie ona przynosi. Kierowcy powinni poznać niektóre zapisy „ustawy”, ponieważ w tym akcie prawnym jest uregulowana między innymi sprawa kierowców wykonujących przewóz drogowy (wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym).

Wszystkie aktualne ustawy oraz akty prawne można znaleźć na stronie rządowej „Internetowy System Aktów Prawnych” http://isap.sejm.gov.pl

 transport (3)

Organy uprawnione do kontroli w transporcie drogowym

Czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego oraz kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu (wypisy, karty opłaty drogowej, itp.) mogą wykonywać organy uprawnione do kontroli drogowej.

 • funkcjonariusze Policji
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • funkcjonariusze celni oraz straży granicznej

 Kary za łamanie przepisów Ustawy o transporcie drogowym

Każdemu naruszeniu wskazanemu w obu załącznikach do ustawy przyporządkowana jest kwota kary wymierzonej w formie grzywny. Wysokość grzywny waha się w granicach

 • od 50zł do 2000zł dla kierowcy
 • od 200zł do 2000zł dla pozostałych osób
 • przewoźnik (firma) wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50zł do 10 000zł za każde naruszenie.

Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenie stwierdzone podczas jednej kontroli na drodze nie może przekroczyć kwoty 10 000 złotych.

 

Kary za łamanie przepisów Ustawy o ruchu drogowym

Surowe kary za łamanie przepisów- 17 maja 2015 weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, zawierającej surowe kary za przekroczenie dozwolonej prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu lub przewożenie zbyt dużej liczby osób w stosunku do wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym jest wystarczającą przyczyną utraty prawa jazdy na trzy miesiące. Jest ono odbierane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta.
 • na trzy miesiące mogą zostać pozbawieni prawa jazdy kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób.
 • kierowca, który spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu lub narkotyków może zostać ukarany przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów minimum na 3 lata (górna granica okresu, na który można utracić prawo jazdy wynosi nawet 15 lat).
 • jeśli wypadek pod wpływem alkoholu spowoduje kierowca, który był już wcześniej za to karany, traci uprawnienia na zawsze.
 • za prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem środka odurzającego grozi ograniczenie wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy, a nawet pozbawienie wolności do 2 lat. W przypadku recydywy, kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat. Kiedy kierowca będąc pod wpływem środków odurzających spowoduje śmiertelny wypadek traci prawo jazdy dożywotnio.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii mówi, że kto wbrew przepisom, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu- środków odurzających, substancji psychotropowych, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5

Przewoźnik nie będzie opowiadał za przekroczenia kierowców. Odpowiedzialność miała spadać na właścicieli pojazdów. 14 lipca 2015r podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowanej przez fotoradar, zapłaci kierujący samochodem, a nie jego właściciel.

Promowanie bezpieczeństwa

Promowanie bezpieczeństwa daje pracownikom, kierowcom poczucie, jak istotni są dla firmy, co stwarza dodatkowe warunki do podnoszenia wyników i jest elementem pozapłacowej motywacji. Warto promować dobre praktyki bezpieczeństwa, ponieważ przełożą się na:

 • obniżenie ilości wypadków drogowych, ryzyka wypadków
 • obniżenie poziomu składek ubezpieczeń komunikacyjnych
 • ograniczenie absencji chorobowej spowodowanej urazami wypadkowymi, co wiąże się z kosztami: zastępstwa, niewykonanych przewozów. Dzięki temu firma nie traci przychodów
 • obniżenie ryzyka wypadków na drodze i odpowiedzialność prawna i finansowa wobec osób trzecich, szczególnie wskutek nieprawidłowego przewożenia lub mocowania ładunków

W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost świadomości użytkowników samochodów służbowych w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Coraz rzadziej spotykamy piratów drogowych w oznaczonych logiem firmy samochodach. Zarządzający w firmach posiadających duże floty świetnie wiedzą, jakie koszty społeczne i ekonomiczne wiążą się ze skutkiem wypadków i szkód komunikacyjnych. Życie i zdrowie jest wartością najwyższą.