Wysokość kar za naruszenia dotyczące tachografu

1/5 - (15 votes)
mandaty, wykresówka
Copyrights nasygnale.pl

Obowiązujące przepisy, które dotyczą stosowania urządzeń rejestrujących mają przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rejestracji podlega nie tylko czas pracy kierowców, ale także prędkość i długość jazdy. Ustawa o transporcie drogowym zawiera rodzaj naruszeń, które zagrożone są administracyjnymi karami pieniężnymi.

Maksymalne kary, mandaty za brak lub braku zastosowania urządzeń rejestrujących, wykresówki

Nim jednak przejdziemy do samych naruszeń i wysokości kar za nie przypominamy, że suma nałożonych kar podczas jednej kontroli nie może przekroczyć:

 • 15 000 złotych dla firmy zatrudniającej 10 kierowców w okresie sześciu miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,
 • 20 000 złotych dla firmy, która zatrudnia od 11 do 50 kierowców w okresie sześciu miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,
 • 25 000 złotych to limit dla firmy, która ma podpisaną umowę o pracę z kierowcami w liczbie od 51 do 250, także w okresie sześciu miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,
 • 20 000 złotych dla firmy zatrudniającej więcej niż 250 kierowców w okresie jak wyżej,
 • 40 000 złotych dla podmiotu, który wykonuje tak zwane inne czynności związane z przewozem drogowym, np. dla spedytora, załadowcy, nadawcy.

Za jakie wykroczenia zapłacimy podczas kontroli?

 • Do pierwszej z grup naruszeń należą te, które dotyczą przewozu wykonywanego są między innymi pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenia rejestrujące. W tym przypadku kara wyniesie 3000 zł. Natomiast wykonywanie przewozu drogowego pojazdem, który jest wyposażony w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenia rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych parametrów zapłacimy 2000 zł.
 • Jeśli do przewozu dopuszczone zostanie pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenia rejestrujące, które nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd, wówczas musimy się liczyć z karą w wysokości 1000 zł.
 • W przypadku gry do kontroli zatrzymany zostanie pojazd wykonujący przewóz i wyposażony w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenia rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji , zostanie na nas nałożona grzywna w wysokości 1000 zł.
 • Gdy natomiast dopuścimy do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę, który nie posiada własnej, ważnej karty kierowcy, wówczas zostanie nałożona kara 1000 zł.
 • 100 złotych zapłacimy w momencie stwierdzenia, że przewóz drogowy wykonywany jest przez kierowcę nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub nieposiadania. Będzie to 100 złotych za każdy brakujący wydruk.
 • Jeśli nie będziemy rejestrować za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i długości przebytej drogi, wówczas czeka nas kara w wysokości 500 zł.
 • Mandat otrzymamy również w przypadku nieuzasadnionego użycia kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu. Wyniesie on 200 zł za każdy dzień, jednak nie więcej niż 2000 zł.
 • Podobnie przy zastosowaniu typu wykresówki niezatwierdzonej lub nieprzeznaczonej dla danego typu urządzenia rejestrującego – za każdą wykresówkę –kara wyniesie 100 zł, jednak nie więcej niż 2000 zł.
 • Należy uczulić kierowcę na wygląd wykresówki, gdyż 300 zł otrzymamy za każdą okazaną do kontroli wykresówkę, która będzie brudna lub uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych.
 • Warto także pamiętać że za używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców grozi kara w wysokości 3000 zł. Natomiast w przypadku jednoczesnego używanie kilku wykresówek lub kart kierowcy – 1000 zł.
 • Jeśli kontrola wykaże brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów, czyli imienia i nazwiska kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki, miejsca lub daty końcowej użytkowania wykresówki, a także stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu, stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdy, wówczas za brak każdej z wymienionych danych zapłacimy po 50 zł.
 • 500 złotych mandatu za każdy dzień otrzyma przewoźnik w momencie nie okazania podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia pojazdu. Jeśli w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie wykazane zostaną wykresówki, które nie zawierają wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy, trzeba będzie zapłacić za każdą wykresówkę 300 zł. Dodatkowo można podczas kontroli w przedsiębiorstwie otrzymać 300 zł za każdy dzień niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy.
 • W przypadku okazania w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 1000 złotych za każdą wykresówkę, jednak nie więcej niż 5000 zł.

W momencie stwierdzenia naruszeń w obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy grzywna wyniesie 500 złotych za każdego kierowcę i za każdy pojazd także 500 złotych.

 

Jak widać lista naruszeń jest bardzo długa. Należy się z nią zapoznać i uczulić swoich kierowców na rzeczy, które podczas kontroli czy to na drodze, czy w przedsiębiorstwie będą szczególnie przez organy kontrolujące sprawdzane.