Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Rate this post

Zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu to inaczej zaświadczenie o dniach wolnych, podczas których kierowca nie wykonywał przewozów, które trzeba rejestrować za pomocą tachografu lub prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR. Zaświadczenie ma jednolity europejski wzór i musi być wystawione przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem przewozu. Kierowca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli (pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy oraz  Inspekcji Transportu Drogowego).

Zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

Mimo tego, iż zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu to dokument, którego używa się dosyć często w firmach przewozowych, wielokrotnie okazuje się, że jego wypełnienie nastręcza wielu kłopotów. Kiedy i jak poprawnie wypełnić zaświadczenie?

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie?

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdów wystawia przedsiębiorca (nie kierowca) za okres ostatnich 28 dni. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić zaświadczenie w kilku określonych przypadkach:

 • gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim,
 • gdy kierowca był na urlopie wypoczynkowym,
 • gdy kierowca miał czas wolny od pracy,
 • gdy kierowca prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR,
 • gdy kierowca wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości (był przygotowany do wykonywania pracy w firmie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę poza normalnymi godzinami pracy).

Uwaga!!! Jeśli kierowca w danym dniu prowadził pojazd oraz wykonywał inną pracę lub pozostawał w gotowości musi mieć wystawione zaświadczenie. Gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, należy wystawić mu jedno zaświadczenie, chyba że w tym samym czasie wykonywał on też inną pracę.

Kiedy nie trzeba wystawiać zaświadczenia?

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe ma obowiązek odnotować ręcznie swoją aktywność na rewersie wykresówki (jeśli tachograf jest analogowy) lub wprowadzić te informacje na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych (jeśli tachograf jest cyfrowy). W takich przypadkach nie trzeba wystawiać zaświadczenia.

Ujednolicony wzór zaświadczenia

Zaświadczenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, w których obowiązuje umowa AETR. Wzór zaświadczenia jest ujednolicony (niezależnie od języka, w jakim zostanie wypełniony), dlatego jest on zrozumiały dla wszystkich służb kontrolnych w poszczególnych krajach. Zaświadczenie wystawia się na specjalnym formularzu przeznaczonym do druku. Należy wypełnić je na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży (dokument wypełniony ręcznie jest nieważny). Zaświadczenie należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami. Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów unijnych, za które grożą sankcje.

W zaświadczenie muszą znaleźć się następujące dane:

 • nazwa przedsiębiorstwa,
 • ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, państwo,
 • numer telefonu/faksu/adres mailowy,
 • imię i nazwisko kierowcy,
 • data urodzenia,
 • numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu,
 • dzień kiedy kierowca rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie,
 • okres, którego dotyczy (cały rzeczywisty okres absencji kierowcy, z uwzględnieniem godzin i minut, w których nie prowadził pojazdu),
 • wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85,
 • miejsce i datę wystawienia,
 • podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.

Uwaga!!! Na jednym formularzu można zaznaczyć tylko jedną aktywność. Jeśli kierowca wykonywał więcej czynności, powinien otrzymać na nie odpowiednio więcej zaświadczeń.

Podsumowując

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu nie jest dokumentem ewidencjonującym pracę kierowcy, lecz zaświadczeniem potwierdzającym, że nie ma on obowiązku okazania wykresówek za okres, gdy nie prowadził pojazdu. Zaświadczenie o nieprowadzeniu powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie; nie ma możliwości zaznaczenia na niej kilku opcji jednocześnie. Kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu i okresy swojej aktywności wprowadza ręcznie na wykresówkę lub manualnie na kartę kierowcy, nie musi przedkładać formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności.

Przepis stosuje się do kierowców wykonujących przewóz drogowy zatrudnionych u przedsiębiorcy, kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewozy na jego rzecz oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.

Informacja za: www.gitd.plwww.isap.sejm.gov.pl, www.eur-lex.europa.eu