Zatrudnienie pracowników ze Wschodu

5/5 - (2 votes)

Niezbędne dokumenty i kwalifikacje zawodowe obcokrajowców w transporcie drogowym

 1. Kiedy należy uzyskać polskie prawo jazdy?
 2. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
 3. Poświadczenie legalnego zatrudnienia
 4. Karta kierowcy
 5. Podsumowanie

 

Zatrudnienie pracowników ze Wschodu

Coraz więcej polskich firm transportowych zmuszonych jest zatrudniać kierowców ze Wschodu. Wpływ na to ma pogłębiający się deficyt kierowców zawodowych na rodzimym rynku. O ile większość przedsiębiorców wie jak uzyskać zezwolenie na legalną pracę dla tych osób, gros nie zna jednak zasad uznawania kwalifikacji zawodowej dla pracowników tej grupy. Problemów nastręczają również dokumenty, jakie powinien posiadać kierowca, chcący zawodowo zajmować się transportem na rzecz polskiego przedsiębiorcy.

 1. Kiedy należy uzyskać polskie prawo jazdy?

Przewoźnicy zatrudniają coraz więcej obcokrajowców, głównie pochodzących ze Wspólnoty Niepodległych Państwa tj. Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Kazachstanu czy Gruzji. Aby zagraniczny kierowca mógł zawodowo zajmować się przewozami dla polskiej firmy transportowej, musi spełnić szereg wymogów wynikających m.in. z ustawy o transporcie drogowym.

Przede wszystkim cudzoziemiec powinien posiadać ważne prawo jazdy. Zagraniczny kierowca może kierować pojazdem silnikowym na terenie RP jeśli posiada prawo jazdy wydane przez państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym (prawo jazdy zachowuje ważność w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu). Po tym czasie cudzoziemiec musi otrzymać polskie prawo jazdy (pod oddaniu zagranicznego).

Ważne jest aby w przypadku obywateli państw nienależących do UE/EOG do wniosku o wydanie prawa jazdy dołączyć tłumaczenie przysięgłe prawa jazdy oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP.

 1. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Kierowca musi także uzyskać świadectwo kwalifikacji. W związku z tym musi on odbyć wcześniej odpowiednie szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe (w zależności od daty uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym).

Ukończenie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przez zagranicznych kierowców odbywa się podobnie jak ma to miejsce w przypadku polskich kierowców.

Aby przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej a wykonujący przewozy międzynarodowe na rzecz firmy mającej siedzibę na terytorium RP musi:

 • przebywać na terytorium Polski min 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe lub studiować od co najmniej sześciu miesięcy
 • posiadać polskie orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy
 • posiadać zaświadczenie o zamiarze wykonywania przewozów na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji następuje po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz zdaniu egzaminu państwowego. Po uzyskaniu kwalifikacji kierowca zobowiązany jest co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe odpowiednie do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

 1. Poświadczenie legalnego zatrudnienia

W międzynarodowym transporcie rzeczy niezmiernie ważne jest także świadectwo kierowcy. Poświadcza ono legalne zatrudnienie cudzoziemca spoza Wspólnoty. Regulują to przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009. Świadectwo kierowcy należy do przewoźnika posiadającego licencję wspólnotową. Oryginał dokumentu przewoźnik udostępnia wskazanemu kierowcy na czas wykonywania przez niego przewozów drogowych. Wypis ze świadectwa jest natomiast przechowywany w siedzibie przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że ilekroć kierowca zmienia pracodawcę, przedsiębiorca musi otrzymać nowe świadectwo (dokumenty składa pracodawca w GITD).

 1. Karta kierowcy

Każdy kierowca wykonujący transport rzeczy pojazdami powyżej 3.5 ton powinien posiadać także kartę kierowcy. Służy ona do obsługi tachografów cyfrowych. Wyrobienie nowej karty przez zagranicznych kierowców jest uwarunkowane koniecznością wymiany zagranicznego praw jazdy na polskie (o czym była mowa już wcześniej). Kartę wydaje się na 5 lat, ale nie dłużej niż na okres ważności prawa jazdy.

Przepisy unijne mówią, że aby obywatel krajów nie należących do UE/EOG mógł uzyskać kartę, musi on przebywać na terenie Polski (lub innego państwa członkowskiego) co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym. Jednakże prawo pozwala pod pewnymi warunkami na wydanie polskiej karty kierowcy przed upływem tego okresu. Cudzoziemiec powinien w takim przypadku przedstawić wizę, zezwolenie na pracę lub kartę pobytu.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć przetłumaczone przysięgłe prawo jazdy, świadectwo kierowcy oraz dokumenty potwierdzające prawo pobytu.

 1. Podsumowanie

Brak chętnych do pracy w transporcie powoduje, że polskie firmy przewozowe coraz częściej zatrudniają do pracy kierowców nie będących obywatelami polskimi; głównie osoby zza wschodniej granicy. W przypadku cudzoziemców pochodzących z krajów spoza UE i EOG polski przedsiębiorca musi dopełnić wielu formalności związanych z legalizacją zatrudnienia. Również kandydat na szofera musi spełnić szereg wymogów i uzyskać wszystkie niezbędne uprawnienia dla kierowców zawodowych. Mimo wielu obowiązków, zawiłych przepisów, ogromu dokumentów i często długotrwałych procedur administracyjnych, na zatrudnianie kierowców ze Wschodu decyduje się coraz więcej rodzimych przedsiębiorców.

Informacja za: www.transport-menager.pl, www.cudzoziemiec.eu, www.zmpd.pl,  www.kadry.infor.pl