Minimalna stawka godzinowa i obowiązkowa ewidencja godzin pracy – zmiany

4/5 - (2 votes)

Zmiany dla pracodawców zatrudniających osoby na zlecenie i umowy o świadczenie usług

  1. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i świadczeniobiorców
  2. Ewidencjonowanie godzin pracy
  3. Kara grzywny
  4. Podsumowanie

Zmiany, prepisy umowa zlecenie

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. wprowadziła kilka ważnych zmian dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Pracodawcy mają od teraz obowiązek wypłacania minimalnej stawki wynagrodzenia. Za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalne przewidziano surowe grzywny. Zleceniodawcy muszą także przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin pracy oraz czasu realizacji zlecenia. Na zleceniobiorcach lub wykonujących usługi ciąży z kolei obowiązek prowadzenie ewidencji liczby godzin pracy.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o nowych przepisach, które w pewnym stopniu dotyczą również przedsiębiorców transportowych?

  1. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i świadczeniobiorców

Umowa zlecenie to umowa o świadczenie określonych usług w określonym czasie. Stronami umowy zlecenia są zleceniodawcy (dający zlecenie) oraz zleceniobiorcy (wykonujący zlecenie). Z tej formy zawierania umów korzysta także gro przedsiębiorców transportowych np. zatrudniających na zlecenie kierowców.

Do tej pory wysokość wynagrodzenia w umowie zleceniu kształtowana była dość swobodnie. W związku z tym zleceniobiorcy wielokrotnie otrzymywali bardzo niskie stawki za wykonanie określonych czynności. Od nowego roku ustawodawca przewidział konieczność zapewnienia minimalnej stawki za każdą godzinę pracy dla każdej osoby fizycznej zatrudnionej na umowę zlecenie lub świadczącej usługi (zgodnie z umową o świadczeniu usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu). Zasady te dotyczą również zawierania umów z osobami samozatrudnionymi. Stawka minimalna w 2017 r. wynosi 13 PLN brutto. Jeśli zlecenie zostanie powierzone wspólnie kilku osobom, każdej z nich przysługuje wypłata minimalnego wynagrodzenia. Co ważne przyjmujący zlecenie nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w kwocie równej wysokości minimalnej stawki godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie.

Minimalna stawka godzinowa za przyjęcie zlecenia będzie należała się:

  • osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierającej umów ze zleceniobiorcami albo
  • osobie fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, która realizuje zlecenie na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Dodatkowo jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, wypłatę dla wykonawcy zlecenia należy wypłacić co najmniej raz w miesiącu. Wcześniej istniała dowolność w  określaniu terminu wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę w ramach zlecenia.

  1. Kara grzywny

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji, każdy kto będzie wypłacał przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie, podlega grzywnie od 1 tys. do 30 tys. PLN. Kara ta nie obowiązuje w przypadku braku potwierdzenia godzin pracy.

  1. Ewidencjonowanie godzin pracy

Osoby, które są objęte przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, muszą mieć określone w umowie zasady ustalania i potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Umożliwi to sprawdzenie czy minimalna stawka godzinowa jest zapewniona.

Pracodawca ma dodatkowo obowiązek ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej oraz przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji związanej z ustaleniem sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia i potwierdzeniem czasu jego realizacji.

Raporty o czasie wykonania zlecenia są podstawą rozliczeń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Dla zleceniodawcy najkorzystniej będzie prowadzić taką ewidencję w formie papierowej np. poprzez podpisywanie przez zleceniobiorcę listy obecności w poszczególnych dniach. Do potwierdzenia liczby godzin pracy mogą służyć także rachunki, faktury, protokoły itp., które może przedstawić zleceniobiorca po wykonaniu zadania.

Jeśli w umowie nie zostanie określony sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, to przyjmujący zlecenie ma obowiązek przedstawić informacje w tym zakresie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (np. w formie maila) najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

  1. Podsumowanie

Wprowadzenie zmian do ustawy miało na celu przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych a także ochronę przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi pod kątem wypłaty właściwego wynagrodzenia. Przedsiębiorca będący zleceniodawcą jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie na poziomie 13 PLN za godzinę oraz potwierdzać liczbę godzin, w których praca rzeczywiście była wykonywana. Bez względu na sposób określenia płacy musi być prowadzony rejestr przepracowanego czasu pracy.

Informacja za: www.kadry.infor.pl, www.poradnik.ngo.pl, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, www.serwisbudzetowy.pl, www.tslbiznes.pl, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji