Uszkodzenie służbowego samochodu

Zdarza się, że pracownik uszkodzi powierzony mu samochód służbowy. Pracodawca ma w takiej sytuacji prawo pociągnąć go do odpowiedzialności, jeśli:  poniósł szkodę,  pracownik nienależycie wykonywał swoje obowiązki lub nie wykonał ich w ogóle oraz działał w sposób zawiniony (wina umyślna lub nieumyślna), a także kiedy szkoda jest naturalnym następstwem działania lub zaniechania zatrudnionego. Limit odszkodowania […]