Utrata dobrej reputacji = utrata licencji

Utrata wymogu dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Dzieje się to w momencie, gdy: 1)      przewoźnik zostaje skazany prawomocnym wyrokiem są za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu lub 2)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące […]